#200kg級 #本鮪大とろ #かっぱ寿司 イマイチ

 

#200kg級 #本鮪大とろ #かっぱ寿司 イマイチ

from instagram.com/kazunorikotoba/